INTERSKI Česká republika

"člen mezinárodní organizace Interski International"

Kvalifikace

STRUKTURA MEZINÁRODNÍHO LYŽAŘSKÉHO HNUTÍ

LYŽAŘSKÉ KVALIFIKACE A JEJICH ŠKOLENÍ V ČR


 

STRUKTURA MEZINÁRODNÍHO LYŽAŘSKÉHO HNUTÍ

        Celosvětové lyžařské hnutí zabývající se problematikou výuky základního lyžování je sdruženo v mezinárodní organizaci INTERSKI, tvořené národními členskými organizacemi. Ty se scházejí na generálním shromáždění a volí pracovní orgán (předsednictvo). Kromě národních organizací jsou v INTERSKI sdruženy tři základní odborné a samostatné svazy:

    ISIA -   International ski instructors asociation

    IVSI -   International federation of snowsport-instructors

    IVSS -   International asociation snowsports at schools and universities

        INTERSKI pořádá v pravidelných intervalech mezinárodní kongresy, na kterých diskutuje odborné otázky. Probíhají zde i praktické ukázky výuky v jednotlivých členských zemích. Kongresy bývají tematicky zaměřeny a jsou vysoce odbornou a zároveň společenskou akcí.Stejně sdružené svazy  svazy pořádají vlastní kongresy a pracovní setkání

        Členské země jsou jak v INTERSKI, tak v uvedených odborných svazech zastoupeny jednou zastřešující národní organizací. Za Českou republiku je členem INTERSKI  celonárodní organizace INTERSKI ČR, v níž je sdružena většina významných lyžařských subjektů zabývajících se výukou lyžování v ČR. Jejím členem je i Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR jako příslušný orgán státní správy.

        INTERSKI ČR má podobnou organizační strukturu jako mezinárodní organizace, tj. tři odborné svazy (komise), které jsou doplněny dalšími odbornými komisemi, např. metodickou, terminologickou aj. V ISIA zastupuje Českou republiku Asociace profesionálních učitelů lyžování (APUL), v IVSI nás zastupuje Svaz lyžařů ČR (SL ČR) a Oblast IVSS pokrývá komise školního lyžování IS ČR.

 

 

LYŽAŘSKÉ KVALIFIKACE A JEJICH ŠKOLENÍ V ČR

          Podobně jako ve světě, i dělí se i v ČR se lyžařské kvalifikace  na profesionální a amatérské a navazují tak na státní legislativu (živnostenský zákon) i strukturu mezinárodního lyžařského hnutí.

Profesionální kvalifikace jsou dvě: "cvičitel" a "učitel".

Pojem "profesionální" je termín označující skutečnost, že tyto kvalifikace opravňují svého držitele k získání živnostenského oprávnění, výkonu činnosti jako OSVČ, respektive založení vlastní lyžařské školy a zaměstnávání druhých osob k výuce veřejnosti. Školit tyto profesionální kvalifikace mohou pouze vzdělávací zařízení, která jsou akreditována MŠMT ČR ( viz níže). Pro schválení projektu musí všechna školicí zařízení splnit shodné podmínky deklarované státem zastoupeným MŠMT ČR (např. minimální délka školení, stejné minimální zkouškové požadavky atd...).

Amatérské kvalifikace jsou různé, se stejným názvem "instruktor" a s případným dalším upřesněním. Jde o interní kvalifikace různých spolků a skupin s různým zaměřením i cílením ( doplňované různými přívlastky jako např. "školního lyžování", "C-B-A", "sjiždění", "běhu", "snowboardu"... podle jejich zaměření a pojem "amatérský" je termín  znamenající, že na základě této kvalifkace nelze získat živnostenský list. V oblasti školství je používána kvalifikace instruktor školního lyžování, která má přesně kodifikovaný rozsah a školí ji též pouze zařízení akreditovaná MŠMT ČR.

 

 

PŘEHLED KVALIFIKACÍ, NÁZVY A CHARAKTERISTIKA

Instruktor lyžování je tělovýchovný pedagogický pracovník, který je oprávněn samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces všech věkových kategorií v různém rozsahu a specializaci, podle typu svého školení a oprávnění. Kvalifikace instruktora lyžování a předepsaná praxe jsou základní podmínkou pro přijetí do školení cvičitele lyžování. 

Cvičitel lyžování je tělovýchovný pedagogický pracovník, který je oprávněn samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces všech věkových kategorií v celé oblasti základního lyžování. Kvalifikace cvičitele lyžování a předepsaná praxe jsou základní podmínkou pro přijetí do školení učitele lyžování. Jeho kvalifikace splňuje podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 2 živnostenského zákona

Učitel lyžování plní stejné úkoly jako cvičitel lyžování. Předává získané vědomosti a zkušenosti cvičitelům lyžování a je pověřován lektorskou činností při školení a doškolení. Jeho kvalifikace splňuje podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 2 živnostenského zákona

Diplomovaný učitel lyžování plní stejné úkoly jako učitel lyžování. Označení jako diplomovaný znamená, že kvalifikace byla získána vysokoškolským studiem. Jeho kvalifikace splňuje podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 2 živnostenského zákona
Mezinárodní - tento přívlastek je používán u kvalifikací, které splňují standard některého z mezinárodních sdružení lyžařských pedagogů ( ISIA, IVSI či organizace EU....). Přívlastek je používán ve spojení s názvem této mezinárodní organizace.

 

Instruktor lyžování


 - je držitelem amatérské kvalifikace a je oprávněn vyučovat lyžařskou veřejnost
v různém rozsahu a specializaci, podle typu

          svého školení a oprávnění.
 - is a holder of amateur qualification and is qualified  to teach the public within the range of his/her particular competencies
 - est détenteur ď une licence ď état qui ľ autorise à enseigner du ski au public sportif.......
 - ist der Träger der Amateurqualifikation und ist berechtigt zur Schulung von Öffentlichkeit........
 

Cvičitel lyžování

 - je držitelem státní profesionální kvalifikace a je oprávněn vyučovat lyžařskou veřejnost a instruktory lyžování
 - is a holder of the professional state licence and is qualified  to teach the public and ski instructors
 - est détenteur ď une licence ď état qui ľ autorise à enseigner du ski au public sportif et former des istructeurs de ski
 - ist der Träger der professionellen Staatlichen Qualifikation und ist berechtigt zur Schulung von Öffentlichkeit und

          Landesschilehrern

Učitel lyžování


 - je držitelem státní profesionální kvalifikace a je oprávněn vyučovat lyžařskou veřejnost a cvičitele lyžování
 - is a holder of the professional state licence and is qualified  to teach the public and ski teachers
 - est détenteur ď une licence ď état qui ľ autorise à enseigner du ski au public sportif et former des moniteurs de ski
 - ist der Träger der professionellen Staatlichen Qualifikation und ist berechtigt zur Schulung von Öffentlichkeit und Staatlich

          geprüften Schilehrern

 

 

SYSTÉM  LYŽAŘSKÝCH  KVALIFIKACÍ  V ČESKÉ  REPUBLICE.


V souvislosti  s
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications, Interski ČR předkládá systém lyžařských kvalifikací v České republice.


Systém státem uznávaných lyžařských kvalifikací v České republice je trojstupňový. Obsah, rozsah školení a zkouškové požadavky pro všechny stupně lyžařských kvalifikací stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

§1

Instruktor lyžování
je základní lyžařská kvalifikace používaná interně různými sdruženími, kluby, lyžařskými školami, v rámci školství apod. Délka školení je v rozsahu min. 40 hodin. Její držitel je oprávněn

 

§2

Cvičitel lyžování

Tato kvalifikace je nadstavbou kvalifikace instruktor a splňuje český státní minimum standard stanovený MŠMT ČR pro získání Osvědčení o odborné způsobilosti za účelem výuky lyžování veřejnosti. Minimální délka školení je 210 hodin a obsahem jsou části sjezdového lyžování a běhu na lyžích. Kvalifikace opravňuje držitele:

§3

Učitel lyžování

Tato kvalifikace je nadstavbou kvalifikace cvičitel a její držitel má stejná práva jako Cvičitel lyžování jde tedy rovněž o profesní kvalifikaci,

 

Jednotlivé kvalifikace na sebe navazují a vyšší kvalifikaci může získat  pouze držitel kvalifikace o stupeň nižší, po splnění praxe v předepsaném rozsahu.  

 

Je přípustné, aby jednotlivá sdružení, kluby a lyžařské školy v rámci svých aktivit používala interní označení, např. Instruktor sjíždění, běhu, snowboardingu a podobně. Asociace profesionálních učitelů lyžování (APUL) v návaznosti na své členství v ISIA obdobně použivá Instruktor APUL C,B,A. Kvalifikace Instruktor APUL A splňuje podmínky Minimumstandardu ISIA (rozsah 450 hodin).

 

 

 


Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování
Vydává odbor sportu a tělovýchovy MŠMT ČR

č. j. 32 371/2004-50

Tyto zásady platí pro výuku lyžování a kvalifikace, které vzdělávací zařízení (dále jen Akreditovaná zařízení - AZ) získávají  Rozhodnutím Komise pro akreditaci vzdělávacích programů v oblasti sportu MŠMT (dále jen akreditační komise).
Zásady jsou vydány pro sjednocení výuky lyžování a „výstupy“ lyžařských kvalifikací z jednotlivých AZ. Nezasahují do vnitřních záležitostí jednotlivých sdružení a jejich činnosti. Vytvářejí rámec pro lyžařské kvalifikace a jejich vzájemné uznávání mezi všemi lyžařskými akreditovanými zařízeními v ČR.
Žádosti se podávají podle pokynu MŠMT č. č.j. 18 242/2001-50 (web.adresa: www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=101496&CAI=2775 ) a musí respektovat tyto dohodnuté zásady:

1. Schéma výuky

vychází ze struktury a obsahu „České školy lyžování“ – minimální a doporučený obsah viz příloha č. 1 (nahoře)
Schéma výuky je rámcové a každé akreditované zařízení si je může graficky upravit či doplnit  podle svého zaměření.

2. Lyžařské kvalifikace:

3. Zkouškové požadavky:

INSTRUKTOR lyžování
sjezd

běh na lyžích

                              

CVIČITEL lyžování
sjezd

běh na lyžích

Poznámka ke zkouškovým požadavkům:

4. AZ jsou povinna dodržovat podmínky za kterých jim akreditace byla udělena, rozsah a obsah výuky, zkouškové požadavky a vést řádnou evidenci o průběhu vzdělávací akce, účasti a vydaných osvědčeních. V případě zjištěných nedostatků jim může být Rozhodnutí
o akreditaci vzdělávacího programu zrušeno.

5. Tyto zásady stanovují minimální požadavky na rozsah, obsah a zkoušky, které musí jednotlivá AZ dodržet. Pokud některá sdružení budou vyžadovat delší rozsah a obsah výuky, záleží jen na jejich rozhodnutí, ale podmínkou je, že budou plně uznávat a respektovat vzdělání získané u jiného akreditovaného zařízení a u uchazeče, který chce pracovat v rámci jejich sdružení provede pouze přezkoušení a případné doškolení v nezbytném rozsahu.

6. Kontrolní činnost – pro zlepšení práce a kontrolu činnosti AZ jmenuje MŠMT skupinu inspektorů. Statut komise - příloha č.3 . Hlavním úkolem je kontrola dodržování stanovených akreditačních podmínek formou přímé návštěvy vzdělávacích akcí. Inspektoři budou vybaveni pověřovací listinou platnou 2 roky a zahájí svoji činnost ihned po obdržení této listiny. Pověřovací listina i kontrolní činnost je vázána pouze na stanovenou osobu a je nepřenosná.

7. Platnost Zásad je stanovena pro udělování akreditací a činnost AZ od 1. prosince 2004

 

V Praze dne  30. listopadu 2004                                                                                              Ing. Karel Hrdý v.r.
náměstek ministryně

 

 


 

Příloha č. 2

Učební plán – cvičitel lyžování

 

            Cvičitel lyžování je lyžařský pedagog, který je oprávněn samostatně vést,  řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces všech věkových kategorií v oblasti základního lyžování. Školit a doškolovat instruktory školního lyžování.

Rozsah odborných znalostí v případě kvalifikace cvičitel lyžování je určen celkovým počtem hodin 210. Učební osnova musí obsahovat „teoretickou a praktickou část“ v rámci procentuálního zastoupení – obecná část 20 – 30 %, speciální část 70 – 80 % z uvedeného celkového počtu 210 výukových hodin.

            Výstupem pro účastníky školení pro získání kvalifikace cvičitel lyžování je působení v nejrůznějších aktivitách (školní výcvikové kurzy, lyžařské zájezdy v ČR zaměřené na výuku lyžování, komerční činnost ve veřejných lyžařských školách, činnost v lyžařských oddílech, klubech apod.).

            Kvalifikace cvičitel lyžování splňuje podmínky živnostenského zákona na vydání živnostenského listu.

Podmínky pro přijetí do školení:

A. Zkouškové požadavky

B. Osnova výuky – cvičitel lyžování

 

Teoretická část

Počet hodin

1.konz.          2.konz.         3.konz.

1.      Dějiny lyžování (vč.vývoje techniky,slavných

      osobností čs.lyžování apod.)                     

    1                   -                    -

2.      Organizace lyžování v ČR

    1                   -                    -

3.      Lyžování a ochrana přírody, zásady pohybu na lyžích

    1                   -                   1

4.      Pedagogika – aplikace poznatků do vyučovacího procesu v lyžování

    1                   -                   1

5.      Psychologie

    1                  -                    1  

6.      Zvláštnosti výuky dětí (hry na sněhu, „lyž.hřiště“ apod.

    2                  2                    2

7.      Didaktika lyžování – členění lyžařského výcviku

    2                  1                    1

8.      Didaktické pomůcky a jejich využití

    -                   -                     2

9.      Práce s videotechnikou, rozbor záznamů

    1                  1                     1

10.  Anatomie a fyziologie (základní údaje)

    1                  1                     1

11.  Hygiena, úrazová zábrana (životospráva, výživa)

    1                  -                     -

12.  Traumatologie, první pomoc

    1                  1                     1

13.  Výzbroj a výstroj (sjezd, běh)

    1                  1                     -

14.  Lyžařská technologie a mazání lyží

    1                  1                     -

15.  Technika a metodika sjíždění a zatáčení

    3                  3                    2 

16.  Technika a metodika běhu (klasika, bruslení)

    2                  2                    2

17.  Základy biomechaniky

    -                   1                    -

18.  Biomechanika alpského lyžování

    -                   1                    -

19.  Biomechanika běhu na lyžích

    -                   1                    -

20.  Právní odpovědnost lyžařského pedagoga

    -                   1                    1

21.  Ekonomie, marketing

    -                   1                    -

22.  Kondiční příprava lyžaře

    -                   2                    -

Zkoušky – teorie

    2                   2                   2

22 hod.        22 hod.         19 hod.

 

CELKEM

 

                  63 hodin

                                  

Praktická část (sjezd, běh)

1. konz.

2. konz.

3.konz.

1. Technika a metodika etapy základního lyžování – I. část

15

 15

  10

2. Technika a metodika etapy základního lyžování – II. část

15

 23

  19

3. Metodická praxe

12

 12

  12

4. Zkoušky praxe (metodické výstupy, sjezd, běh)

   4

   4

   6

CELKEM

46 hod.

54 hod.

47 hod.

CELKEM   147 hodin

 

           

C. Rozsah a obsah vyučované látky a zkouškových požadavků kvalifikace cvičitel lyžování

PRAXE – SJEZD

Kvalifikace

Rozsah vyučované látky

Zkouškové požadavky

 

Cvičitel lyžování

Celý obsah a rozsah výuky I. a II. části etapy základního lyžování (sjíždění, zatáčení)

Oblouk v pluhu

Oblouk z přívratu vyšší lyží

Střední paralelní (základní) oblouk

Střední snožný oblouk

Střední carvingový oblouk

Krátký snožný oblouk

Oblouk s přibrzděním

Metodický výstup

Základní rozbor videozáznamu

 

PRAXE – BĚH

Kvalifikace

Rozsah vyučované látky

Zkouškové požadavky

 

Cvičitel lyžování

Technika a metodika běhu na lyžích na úrovni I. a II. části etapy základního lyžování bez aplikací do podmínek závodní trati, zvládnutí celého rozsahu další techniky běhu.

Střídavý běh dvoudobý

Soupažný běh jednodobý

Navazování jednotlivých způsobů klasické techniky běhu.

Oboustranné bruslení jednodobé

Oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickým a asymetrickým pohybem paží.

Metodický výstup

Základní rozbor videozáznamu

 

 

 
Kontaktujte nás | ©2006 Interski ČR | development by progressway